Velkommen til Winvent

Et godt indeklima er vigtigt for sundhed og velvære og lægger man hertil
bæredygtighed, energibesparelser og miljøhensyn, så bliver Winvent-løsningen unik.

Winventventilens termoaktuatorer kan skilles ad og renoveres ved udskiftning af nogle få sliddele (O-ringe).
Winvent-løsningen kan anvendes både ved nybyggeri og ved renovering, hvor f. eks. de eksisterende vinduer ønskes bevaret.
Lad os give jer et bud på en fremtidssikret ventilationsløsning, til gavn for både mennesker, bygninger og miljø.

Ca. 50 % lavere anlægsomkostninger

Ca. 80 % lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Bedre indeklima med mulighed for behovsstyring af ventilationen

Energibesparelser

God støjdæmpning mod ekstern støj

Efter eget valg allergi-venlige filtre i friskluftindtag

Høj grad af bæredygtighed

Fordele ved Winvent

Healthy Ventilation
Ikke mindst i tider, hvor et sundt og behageligt indeklima har særlig stor opmærksomhed, bør dette have høj prioritet ved valget af ventilationsløsning.

I klimatiske zoner, som vores, hvor vi i hele den kolde del af året opholder os meget inden døre, er det vigtigt for den enkelte og for folkesundheden som helhed at skabe et godt og sundt indeklima i vores boliger, i vores dag- og undervisningsinstitutioner, på vores skoler og på vores arbejdspladser.

Bæredygtighed
Winvent-løsningen scorer højt på skalaen for bæredygtighed, hvilket bl. a. skyldes at materialeforbruget til etablering af løsningen kun er ca. halvdelen af det, der kendes fra traditionelle løsninger som balanceret ventilation.

Men også lang levetid og meget lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger er væsentlige bidrag hertil.

Energibesparelser
Med Winvent opnår du energibesparelser hele året rundt.

I vinterperioden ved at varmetabet fra den indvendige rude i ventilationsvinduet ikke får tabt, men nyttiggøres til forvarmning af friskluften til bygningen.

Herudover vil evt. solindfald på ventilationsvinduet give et betydeligt bidrag til forvarmning af friskluften.

Om sommeren sørger Winvent-ventilen automatisk for at friskluften tages uforvarmet ind i bygningen samtidig med, at der ventileres/ køles mellem ruderne i ventilationsvinduet, hvilket reducerer behovet for evt. supplerende mekanisk køling.

Med Winvent-løsningen bliver det muligt at opnå betragtelige besparelser på energi samt drift- og vedligeholdelse.

Støjreduktion
Med ventilationsvinduer og Winvent opnår du god støjdæmpning mod ekstern støj.

Anvendelse af Winvent

Winvent anvendes i ventilationsvinduer også kaldet “russervinduer”, fordi dette vindueskoncept bl. a. er kendt fra Vinterpaladset i Skt. Petersborg –tegnet af fremsynede arkitekter for over 250 år siden. Ventilationsvinduet er et dobbelt-vindue forsynet med et friskluftindtag i bunden og luftindtag til bygningen gennem Winvent-ventilen monteret øverst i vinduet.

Af vindueskonstruktioner med dobbelte glasplaner, der vil kunne ombygges til eller fremstilles som ventilationsvinduer, kan nævnes vinduer med indvendig forsatsramme, koblede vinduer og f. eks. de tyske Kastenfenster (kassevinduer).

Energibesparelser
Med Winvent opnår du energibesparelser hele året rundt – om vinteren ved varmegenvinding fra dine vinduer – om sommeren ved køling af luften mellem ruderne.

✓ I opvarmningssæsonen forvarmes frisklufttilførslen til bygningen, dels via genvinding af en del af det uundgåelige varmetab fra vinduet, dels via evt. solindfald gennem vinduet.

✓ Med Winvent monteret i vinduer orienteret mod øst, syd eller vest, vil friskluftmængden gennem disse variere, alt efter om vinduet er eksponeret for sol og i hvilken grad, hvilket jo vil ændre sig forskelligt for de enkelte vinduer i løbet af dagen afhængigt af vinduets orientering. Det betyder, at bygningen tilføres friskluft i mængder proportionalt med forvarmningen, hvilket jo er energimæssigt fordelagtigt.
Winvent sørger således for under de givne vejrforhold at skabe et komfortabelt og sundt indeklima, samtidig med at der opnås en meget høj energieffektivitet.

✓ Hertil kommer besparelse på el til ventilatordrift, idet der i forhold til et traditionelt balanceret ventilationsanlæg med både indblæsnings- og udsugningsventilator ( 2 ventilatorer) kun er behov for et udsugningsanlæg med 1 ventilator.

✓ Winvent-løsningen vil energimæssigt være stort set ligeværdig med et traditionelt balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding, og ved installation af en varmepumpe til genvinding af varmen fra afkastluften inden den ledes til det fri, vil energieffektiviteten blive væsentligt bedre end for et balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding via f. eks. en krydsvarmeveksler.

✓ Ved udetemperaturer over ca. 22 gr. C. køles glasmellemrummet i vinduet, idet en friskluftstrøm ledes op gennem vinduet fra bunden til toppen, hvor den igen ledes ud i det fri, samtidig med at friskluften til bygningen tages ind direkte fra det fri øverst i vinduet uden forvarmning af denne.

✓ På denne måde tilføres bygningen på varme sommerdage den koldest mulige friskluft, samtidig med at vinduerne køles, hvilket reducerer en uønsket varmetilførsel til bygningen og sparer el til drift af ventilatorer og/ eller aircondition-anlæg.

Set i forhold til et traditionelt balanceret ventilationsanlæg bliver det således med Winvent-løsningen muligt at opnå betragtelige besparelser på energi samt drift- og vedligeholdelse.