Winvent-løsningen

- et enkelt og komfortmæssigt stærkt ventilationskoncept, der giver store besparelser på både anlægs- og driftsomkostningerne

Ud over energibesparelser og lavere byggeomkostninger kan du med Winvent-løsningen opnå den måske største fordel, ved at ventilationsanlægget ved brug af Winvent-ventiler kan udføres meget enkelt, idet der kun skal etableres et udsugningsanlæg.

Indblæsningssystemet, der er den ene halvdel af et traditionelt balanceret ventilationsanlæg erstattes således af ventilationsvinduer med Winvent-ventiler.
Winvent-løsningen åbner således helt nye muligheder for etablering af ventilation på en enkel, elegant og energieffektiv måde.
Det betyder bl. a., at der i mange ældre ejendomme – herunder også de bevaringsværdige og fredede bygninger – nu vil kunne etableres ventilation, uden at der skal installeres indblæsnings- eller udsugningskanaler.

Frisklufttilførslen sker gennem ventilationsvinduer, hvor mængden af og temperaturen på luften styres og reguleres automatisk af selvvirkende Winvent-ventiler, mens udsugningen kan ske f.eks. via ubenyttede skorstene, med udsugningsarmaturer monteret her – enten ved naturlig ventilation, ved en kombination af naturlig ventilation og mekanisk udsugning (hybridventilation) eller ved en rent mekanisk udsugning. Det gør, at ventilationsanlægget kan udføres meget enkelt og diskret, og helt uden synlige kanaler, hvilket er en stor fordel, især i ældre, bevaringsværdige bygninger, hvor det under hensyn til arkitektur og æstetik hidtil har været stort set umuligt at etablere nogen form for ventilation ud over spalteventiler i vinduerne.

Det beror naturligvis på, at det ville være helt ødelæggende for bygningens karakter og arkitektoniske udtryk at skulle etablere nedhængte lofter, der dels ville reducere rumhøjden, dels ville skjule f. eks. fine, gamle stuklofter, blot for at kunne fremføre nye ventilationskanaler skjult under lofterne.

Det vil sige, at den forholdsvis store bygningsmasse, som fredede og bevaringsværdige bygninger udgør nu ikke længere er afskåret fra at gennemføre energirenovering af vinduerne, hvilket for både bruger og samfund har væsentlig indflydelse på reduktion af energiforbrug og CO2-udledning, samtidig med at indeklimaet forbedres til gavn og glæde for både bygninger og brugere.

Det mekaniske udsugningsanlæg kan være med automatisk omdrejningsregulering af ventilatorerne, styret og reguleret efter et konstant differenstryk.

Herudover kan luftkvaliteten være styret og reguleret efter det aktuelle behov via f. eks. CO2-følere og motorstyrede udsugningsarmaturer for de enkelte rum.

Sådanne såkaldte VAV-anlæg kendes i dag stort set kun fra mere avancerede og balancerede ventilationsanlæg, bestående af både et mekanisk indblæsnings- og et mekanisk udsugningsanlæg, og som typisk anvendes på skoler i f.eks. klasselokaler, i konferencerum samt i større kontorlokaler.

Men i vores tilfælde altså en væsentligt enklere ventilationsløsning, hvor det mekaniske indblæsningsanlæg er erstattet af friskluftindtag gennem ventilationsvinduer med Winvent-ventiler.

Et sådant anlæg kan energieffektiviseres yderligere ved f. eks. installation af en varmepumpe, der genvinder varmen fra afkastluften og afkøler denne, inden den ledes til det fri.

Den via varmepumpen producerede varme kan f. eks. anvendes til rumopvarmning i gulvvarme- eller radiatoranlæg og/ eller til forvarmning/ opvarmning af brugsvand.
Af nyere vindueskonstruktioner med dobbelte glasplaner, der vil kunne ombygges til eller fremstilles som ventilationsvinduer, kan nævnes vinduer med indvendig forsatsramme, koblede vinduer og f. eks. de tyske Kastenfenster (kassevinduer).

Også i nyere bygninger vil der være store fordele ved at anvende Winvent-løsningen.

Winvent-løsningen er stort set ligeværdig med et traditionelt balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler.

Hvis udsugningsanlægget udstyres med f. eks. fugt- og/ eller CO2-styring samt varmegenvinding fra afkastluften via en varmepumpe, så bliver Winvent-løsningen teknisk, komfort- og energimæssigt stort set ligeværdig med og på nogle punkter endda noget bedre end det langt dyrere balancerede ventilationsanlæg, der har både indblæsnings- og udsugningsventilator, vandvarmeflade(r), krydsvarmeveksler m.v.

Du kan både ved nybyggeri og ved energirenovering af ældre ejendomme – reducere eller helt fjerne omkostningerne til:

✓ Indblæsningsdelen af et balanceret ventilationsanlæg

✓ Ingen indblæsningskanaler og dermed heller ingen følgearbejder i forbindelse med installationen

✓ Drift og vedligehold af ventilationsanlæg

✓ Ingen drift og vedligeholdelse vedr. indblæsningssystemet

✓ El-besparelse ved kun at skulle have én (udsugnings)ventilator i drift mod 2 i et balanceret ventilationsanlæg