Brugervejledning

Tillykke med jeres nye ventilationsvinduer med Winvent-ventiler.

Først og fremmest skal vi lige forklare, hvad et ventilationsvindue er.

Et ventilationsvindue er en forholdsvis gl. opfindelse, der kan føres tilbage til Rusland og bl. a. kendes fra Vinterpaladset i Skt.- Petersborg bygget for over 250 år siden.

Ventilationsvinduet kaldes derfor også ”russervinduet”.

Ventilationsvinduet er et såkaldt ”kassevindue” med en vis afstand mellem den udvendige og den indvendige rude karakteriseret ved at friskluften tilføres bygningen gennem selve vindueskonstruktionen.

Ventilationsvinduet er således ikke blot et vindue, som giver lys til og udsyn fra rummene, men har også nogle helt andre funktioner, som f. eks. det at bringe friskluft ind i bygningen.

Friskluften tages ind via et luftindtag i bunden af vinduet, føres op igennem glasmellemrummet mellem den udvendige og den indvendige rude, for endelig at blive ført ind i bygningen ved toppen af vinduet.

Ventilationsvinduet er i øvrigt den vindueskonstruktion, der har den bedste støjdæmpning set i forhold til de mere traditionelle vinduestyper med frsiklufttilførsel via spalteventiler.

Om vinteren

Om vinteren bliver friskluften på sin vej op gennem ventilationsvinduet forvarmet, dels via det uundgåelige varmetab, der altid vil være fra den indvendige rude til glasmellemrummet, dels via et evt. solindfald gennem vinduet.

Friskluften, der føres ind i bygningen, vil således være forvarmet, hvilket gør at trækgener hidrørende herfra minimeres, om ikke helt elimineres, set i forhold til det, der kendes fra de traditionelle spalteventiler, hvor friskluften ledes ind i bygningen uforvarmet, og altså ved den aktuelle udetemperatur.

I de oprindelige ”russervinduer” kunne friskluftmængden ikke reguleres på anden måde end ved håndbetjente spjæld.

Vi har imidlertid forbedret denne geniale konstruktion, ved at forsyne ventilationsvinduet med en automatisk virkende friskluftventil, Winvent, som regulerer frisklufttilførslen til bygningen afhængigt af den temperatur, som  friskluften måtte have opnået ved toppen af vinduet.

Det betyder, at om vinteren (når udetemperaturen er under ca. 12 °C) vil den frisklufttilførslen blive reduceret til ca. ¼ af den maksimale friskluftmængde.

I overgangsperioderne og om sommeren (når udetemperaturen er over ca. 12 °C) vil frisklufttilførslen gradvis stige mod den maksimale mængde, der nås ved en udetemperaturer på ca. 20 °C.

Friskluften forvarmes om vinteren ca. 10 °C.

Det giver, sammen med den reduktion af friskluftmængden, der sker, når friskluften har en forholdsvis lav temperatur, selvsagt store energibesparelser.

Og samtidig minimeres trækgenerne.

Men går det så ikke ud over indeklimaet, når frisklufttilførslen reduceres om vinteren?

Nej, det gør det faktisk ikke – måske tværtimod.

Naturligvis vil der blive en højere koncentration af  kuldioxid i bygningen, men på den anden side ikke noget der vil være generende.

Til gengæld vil den relative luftfugtighed kunne holdes på et fornuftigt niveau (f. eks. ca. 60% RF), så de gener, der kan være om vinteren ved at luften bliver ubehageligt tør, undgås.

Om sommeren

Om sommeren har Winvent-ventilen nogle helt andre funktioner.

Her deler ventilen sig via de automatiske spjældreguleringer op i 2 forskellige funktioner.

Dels reduceres den gennem vinduet forvarmede friskluftmængde til under ¼, og i stedet for at lede den luftstrøm, der føres op mellem ruderne ind i bygningen (hvilket ville være uhensigtsmæssigt, når bygningen ikke har noget behov for rumopvarmning) føres den i stedet for ud til det fri igen i toppen af vinduet.

Herudover aktiveres en direkte friklufttilførsel til bygningen via et luftindtag øverst i vinduet (uden forvarmning af ventilationsluften).

På denne måde opnås både en køling af ventilationsvinduet og det at friskluften til bygningen tilføres ved den lavest mulige temperatur (udetemperaturen), hvilket bidrager til et godt og komfortabelt indeklima.

Hvordan får jeg så et godt liv med mine ventilationsvinduer?

Ventilationsvinduerne er lavet med dobbelttætte rammer, hvilket betyder, at både den udvendigt og den indvendigt gående ramme har tætningslister mod karmen i modsætning til det, der kendes, fra traditionelle forsatsvinduer, hvor den udvendigt gående ramme bevidst er lavet utæt for at undgå dug og kondens i vinduet.

Det sker af sig selv i ventilationsvinduet, når dette er lukket helt tæt både på den udvendigt og på den indvendigt gående ramme.

Så egentlig er der altså ikke længere noget behov for at udlufte på traditionel vis ved at åbne vinduerne, idet ventilationsvinduerne og det tilhørende mekaniske udsugningsanlæg under alle forhold vil sørge for et passende luftskifte i bygningen.

Hvis behovet alligevel skulle opstå, er det vigtigt at både den udvendigt og den indvendigt gående ramme åbnes, og at der kun udluftes i et kortere tidsrum – og gerne med flere vinduer åbne samtidig.

I ”vinter”friskluftindtaget i bunden af vinduet og i ”sommer”luftindtaget øverst i dette er der monteret grovfiltre, som med fordel kan renses regelmæssigt ved støvsugning.

Vi håber, I bliver glade for jeres ventilationsvinduer med Winvent-ventiler.